به دنبال جدايی انجمن اسلامی علوم پزشکی از دانشگاه تبريز، ديروز عده ای از اعضای وفا دار به انجمن اسلامی دانشگاه تبريز به دانشکده پيرا پزشکی و دفتر انجمن اسلامی آن حمله کردند.

در اين قضيه که در گيری لفظی به هتاکی و اقدام فيزيکی از سوی اعضای شورای دانشگاه تبريز ( از دانشجويان علوم انسانی ) تبديل شد، آنها تهديد به تحريم و رد صلاحيت کليه اعضای شورای علوم پزشکی نمودند.

گفتنی است دانشکده های علوم پزشکی حدود ۸۰٪ بودجه مشترک شورای مرکزی سابق دانشگاه تبريز و علوم پزشکی را تامين ميکردند. اخيرا اعضای شورای دانشگاه تبريز به بهانه کم تجربگی اعضای علوم پزشکی ، عليرغم تامين بودجه از سوی آنان ، سعی در به حاشيه راندن علوم پزشکی داشتند که دانشکده های پزشکی طی نشستی مشترک و با استناد به استقلال دو دانشگاه ،جدايی خود را از شورای مشترک اعلام کردند که با واکنشهای تند اعضای شورای دانشگاه تبريز مواجه شد.

حال آنان خواستار اتحاد دوباره انجمن ها و برکناری اعضای فعلی علوم پزشکی و برگزاری انتخابات مجدد در دانشکده های پزشکی و عمل دانشکده های پزشکی به تعهدات خود ( همان بودجه کذايی) هستند.

فااااااتحه