از امروز بنا به پيگيری های انجام شده توزيع ناهار در سلف مرکزی دانشگاه برقرار ميباشد. شام هم از هفته آينده قراره بدهند. فعلا غذا رو به صورت روزفروش خواهند داد.