المپياد ورزشی دانشجويان پسر دانشگاههای علوم پزشکی در دانشگاه شهيد بهشتی تهران در حال برگزاری است.

از کلاس ما هم آقايان رضا ذوالفقاری و فرهاد نيافر در رشته بسکتبال و حسين پيا در رشته شنا شرکت کردند، برای اين عزيزان آرزوی موفقيت می کنيم.