با نهايت تاسف با خبر شديم که مادربزرگ همکلاسی محترممان آقای قويدل دار فانی را وداع گفته اند.

بدينوسيله مصيبت وارده را به ايشان تسليت عرض نموده و برای آن مرحومه طلب مغفرت داريم.