روز دانشجو با يک روز تاخير مبارک!

اينقدر اين روز مهم است که ديروز يادم نبود روز دانشجوه!