با سلام

آخرين مهلت تحويل گروهبندی ها روز دوشنبه ۲۳ آذر است. بعد از آن هم يک جلسه در ساعت ۲ ظهر همان روز برای تعيين تکليف گروهها و افراد باقيمانده تشکيل ميشود تا با شرکت در اين جلسه با هم به توافق برسند.

افراد باقيمانده ای که در اين جلسه شرکت نکنند يا نتوانند به توافق برسند با قرعه کشی گروهبندی خواهند شد.