با خبر شديم پدر دوست وهمکلاسی محترم سرکار خانم اسداللهيان به رحمت ايزدی پيوستند.

برای آن مرحوم مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر مسالت داريم.

سرکار خانم اسداللهيان ما را نيز در غم خود شريک بدانيد.