توجه                                 توجه 

جلسه تعيين چرخه های اينترنی با حضور سرگروهها ،روز دوشنبه ۳۰ آذر ساعت ۲ در کلاس ۲ دانشکده برگزار ميشود.

چرخه ها با قرعه کشی تعيين شده و قرعه هر گروه توسط سرگروه همان گروه انتخاب ميشود. در صورت عدم شرکت سر گروه هر گروهی در جلسه ، اعتراض بعدی جايی نخواهد داشت.