بعد از کلی استخاره و مشورت بالاخره چرخه ها معلوم و معين شد

البته هستند کسانی که دوست دارند با شايعه پراکنی استرس خلق بفرمايند...اميدواريم اين دوستانمون هم خوش باشند.

صورت و ليست کامل چرخه ها رو تا چند روز ديگه می تایپم و اينجا ميذارم فعلا حالشو ندارم

اميدوارم همه موفق و شاد باشيد.