امروز بعد از کلی مذاکره و توجيه مقامات محترم آموزش (به ترتيب خانمها علمی و نجفی و آقای صالحپور) با چرخه بندی پيشنهادی مجمع سرگروهها موافقت شد.

اما......

آموزش گفت که چرا بچه های شما خودشون ۱۶ تا گروه تشکيل دادن و ۱۸ تا نه؟ تا ما مجبور شيم که ۲ تا گروه رو خودمون گروهبندی کنيم و چرا از بچه های سال بالايی کمتر تو بقيه گروهها گذاشتين.....

اين ديگه از اون حرفا بود!!!!!