يک نمايشگاه کتابهای پزشکی در محل دانشکده پزشکی در حال حاضر برپا می باشد.

اين نمايشگاه که تا پايان هفته جاری فعال خواهد بود توسط انتشارات حيان بر گزار شده است.