نمرات جراحی کسانی که امتحان پره انترنی داشتند به آموزش ارسال شده است.

گروه جراحی به کسانی که نمرات بالاتر از ۵/۱۰ داشتند نمره پاسی داده است.