به زودی بخشی برای درج عکسهايی از دانشگاه هم در وبلاگ می گذاريم.بيشتر سعی خواهيم کرد به مسوولان و سيستم آموزشی گير بديم

اگر شما هم عکس يا مطلبی در اين خصوص داشتين لطفا برای ما ارسال کنيد.


و اما در مورد پايان نامه ها

عليرغم تاکيد قبلی بر لزوم تصويب موضوع پايان نامه قبل از شروع دوره انترنی، عدم تصويب آن هيچ مشکلی از نظر آموزشی و غيره ايجاد نخواهد کرد.( بعبارتی آموزش کوتاه آمده است)