سلام

با توجه به اينکه ميخوایم نظمی به آپديت شدن اين وبلاگ بدیم از اين به بعد ، هر هفته روز ۵ شنبه اين وبلاگ آپديت ميشه + مولقعی که خبر جديد و فوری ای باشه