فعلا طبق آخرین اخبار زمان امتحان پره انترنی همان ۲۰ اسفند است.

در سایت معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و ... هم زمان امتحان رزیدنتی همان ۱۳ اسفند اعلام شده است.

هر تغییر بعدی را در همین سایت منعکس خواهیم کرد.