سلام

تا امتحان پره انترنی چیزی نمونده.

سر گروهها به گوش باشند که یک جلسه هماهنگی در حول و حوش امتحان برگزار خواهد شد. برای رفتن به بخش و بعضی مسایل دیگر