سلام

کارتهای شرکت در جلسه پره انترنی روز ۴شنبه ۱۹/۱۲/۸۳ توزيع خواهد شد.

برای امتحان هم ۵ شنبه ساعت ۸ صبح بايد در دانشکده باشيم.

جلسه هماهنگی سرگروهها هم روز شنبه يا ۱ شنبه انشالله برگزار خواهد شد.

 

موفق باشيد و برای همديگه دعا کنيد.