طبق اخبار به دست آمده کشيکهای انترنی برای اکثر گروهها حداکثر تا ۲۷ اسفند بايد ارسال شود.