فردا ۱۰ اردی بهشت سال ۱۳۸۵ رياست محترم دانشگاه در يک حرکت مردمی! می خواهد به سوالات دانشجويان پاسخ دهد.

جلسه پرسش و پاسخ با حضور رياست محترم دانشگاه، فردا ساعت يک تا ۲ و نيم - تالار شايان مهر دانشکده علوم پزشکی