ط12

 

در حین پیاده روی هایمان اتفاقا از مقابل لانه سابق جاسوس هم گذشتیم. روبروی لانه! ساختمانی بود که عکس تعدادی نظامی خوش پوش در حال رژه را بزرگ روی دیوارش زده بودند... لباسهاشان را با حافظه ام چک کردم...ار-تش؟ س-پاه؟ نیروی انت-ظامی؟ نه هیچکدام نبود؟ هیچکدام اینقدر تمیز و مرتب لباس نمی پوشند؟ نیروی جدیدی به قوا اضافه شده؟ فلکس فیس چاپ شده روی سر در را دیدم....«بسج دانش آموزی» (با همین دیکته، بدون «ی» ) که البته گویا بعدا متوجه غلط املایی شده بودند و دو تا نقطه (بدون اضافه کردن دندانه) با خطی دانش آموزانه! زیر «س» گذاشته بودند. عین همین اشتباه در تابلوی بسج! دانشجویی (ساختمان روبرویی) هم تکرار شده بود! تابلوی سر در خبر می دهد از سر ضمیر!!!

 

/ 0 نظر / 47 بازدید