انتخاب واحد

دوباره سلام

برای انتخاب واحد اکسترنی ۲ هيچکس لازم نيست کاری بکند؛ به غير از سرگروه ها....

يعنی قرار است سرگروه هر گروه به اداره آموزش برود و فرمهای انتخاب واحد را تحويل گرفته و به اعضای گروه بدهد تا پرکنند و دوباره سرگروه آنها را به آموزش برگرداند.

سرگروه ها جهت دريافت فرم و کسب اطلاعات بيشتر!!! طی همين هفته تشريف ببرند آموزش. اتاق امور اکسترنی .جناب آقای خونيا

/ 0 نظر / 4 بازدید