بعد از تعطيلات

آغاز دوباره درس و بيمارستان را به شما تبريک ميگويم.

*******************************************************

نمرات پزشکی قانونی و اپيدميولوژی هم اعلام شده اند.

******************************************************

تاريخ انتخاب واحد مجدد برای اخلاق پزشکی، پزشکی قانونی و اپيدميولوژی ۲۱ و ۲۲ شهريور است.

/ 0 نظر / 3 بازدید