دعوا های با حال در انجمن اسلامی

به دنبال جدايی انجمن اسلامی علوم پزشکی از دانشگاه تبريز، ديروز عده ای از اعضای وفا دار به انجمن اسلامی دانشگاه تبريز به دانشکده پيرا پزشکی و دفتر انجمن اسلامی آن حمله کردند.

در اين قضيه که در گيری لفظی به هتاکی و اقدام فيزيکی از سوی اعضای شورای دانشگاه تبريز ( از دانشجويان علوم انسانی ) تبديل شد، آنها تهديد به تحريم و رد صلاحيت کليه اعضای شورای علوم پزشکی نمودند.

گفتنی است دانشکده های علوم پزشکی حدود ۸۰٪ بودجه مشترک شورای مرکزی سابق دانشگاه تبريز و علوم پزشکی را تامين ميکردند. اخيرا اعضای شورای دانشگاه تبريز به بهانه کم تجربگی اعضای علوم پزشکی ، عليرغم تامين بودجه از سوی آنان ، سعی در به حاشيه راندن علوم پزشکی داشتند که دانشکده های پزشکی طی نشستی مشترک و با استناد به استقلال دو دانشگاه ،جدايی خود را از شورای مشترک اعلام کردند که با واکنشهای تند اعضای شورای دانشگاه تبريز مواجه شد.

حال آنان خواستار اتحاد دوباره انجمن ها و برکناری اعضای فعلی علوم پزشکی و برگزاری انتخابات مجدد در دانشکده های پزشکی و عمل دانشکده های پزشکی به تعهدات خود ( همان بودجه کذايی) هستند.

فااااااتحه

/ 0 نظر / 5 بازدید