امتحانات

امتحانات آخر ترم اين ترم دقيقا سر وقت برگزار ميشوند.

يعنی امتحان پزشکی قانونی هم که بچه ها ميخواستند اين بار استثناءَ جلوتر امتحان بدهند! هم به دليل اينکه همه نامه رو امضا و با تغيير تاريخ موافقت نکرده بودند، سر وقت برگزار ميشود.

/ 0 نظر / 3 بازدید