کلاس اخلاق پزشکی در دامان طبيعت!!!

آقای عبدالجبار طی يک حرکت سبز و مرامی مبادرت به برگزاری کلاس در ميان بلوک های سيمانی و گلهای دانشکده نمودند.

ايشان در آخرين جلسه با تصميمی بسيار با حال و مبسوط برای اثبات دموکراتيک بودن کلاس را در فضای سبز برگزار نمودند. اين امر باعث شد تا جمعی از دانشجويان با استفاده از هوای آزاد و آزادی نسبي، يواشکی به ريه های خود حال عنايت کرده و مقداری نيکوتين استعمال فرمايند.

بيت:  هرکجا باشم ، باشم .....آسمان مال استاد است، چمن کلاسم و ...

ابشان در پايان جلسه هم حضور غياب کردند تا دل دانشجويان ضد طبيعت را بسوزانند

/ 0 نظر / 7 بازدید