بازی جدید! افتخارات!!

راستش وقتی در مورد اين بازی آرزو ها نوشتم(پست قبلی) فکر کردم که چه چيزی ميتواند آرزوهای ما را جهت دهی کند و احتمال عملی شدن آنها را معين کند و به ما انرژی در اين زمينه بدهد. يکی از چيزهايی که به نظرم رسيد افتخارات بودند!!
افتخاراتی که هر کسی به آنها می بالد (حداقل در درون خود) بلندترين قله های موفقيت ذهنی هر فرد که او را در درون به زندگی اميدوار ميکند و در بيرون برايش وجهه می آفريند.
اين افتخارات ممکن است هر کسی يا هر چيزی يا هر عقيده ای باشند، ا

/ 0 نظر / 10 بازدید