توضيح واضحات

در مورد برگزاری جشن فارغ التحصيلی :

با توجه به نزديک بودن اتمام دوره تحصيل کم کم فکر فراهم کردن مقدمات برگزاری جشن فراغت از تحصيل در سر عده ای از بچه ها افتاد و برای هماهنگی امور يک گروه کاری بايد تشکيل می شد. خيلی ها مايل نبودند مسووليت اين قضيه را (حالا هرکس به دليلی) بر عهده بگيرند. تا اينکه.....

بله ..حقيقت مساله اين است که کسانی که مسووليت انجام چنين کاری را به عهده گرفته اند حرکت واقعا مثبتی انجام داده اند، اما متاسفانه آنچه که می تواند زحمات اين عزيزان را کم رنگ تر کند و يا بحث هايی بوجود آورد (همانگونه که بوجود نيز آورده است) عدم همفکری و رايزنی در مورد اين امر خواهد بود.

بسياری از همکلاسی ها هرکدام به موارد مختلفی از قبيل مکان يا زمان يا اکثرا به هزينه اعلام شده يا به موارد صرف هزينه و ... اعتراض دارند. مطمئنا اگر در اين مورد مشورتهايی حداقل با نمايندگان گروهها ميشد هم تصميمات بهتری اتخاذ ميشد و هم از مقبوليت بيشتری بر خوردار ميشد.چون مردم آنچه را که خود در آن نقش داشته باشند راحت تر می پذيرند.

به هرحال پيشقدم شدن در امور عامه امر مثبتی است اما کسی که پيشقدم ميشود، مسووليتی را به اختيار به گردن گرفته است و نبايد اين مسووليت را با نوعی حکومت اشتباه کند و همگان را ملزم به اجرای تصميمات خود نمايد.

آرزوی همه دانشجويان ورودی ۷۸ برگزاری جشنی است که با همدلی به پيش رود و نه تنها مانع افزايش دلگيری نشود، بلکه خاطره ای خوش به بلندای يک عمر از خود به جای گذارد.

با آرزوی توفيق همگان

/ 0 نظر / 4 بازدید